Tại hội nghị, Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục Hải quan sớm trình Bộ Tài chính ký ban hành quyết định thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập nghị định; đồng thời làm việc với từng bộ, ngành, lĩnh vực cụ thể.

Media