Ban Chỉ đạo do ông Võ Thành Hưng- Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban.

Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính làm Phó Trưởng Ban thường trực và các thành viên: Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính.

Đầu mối tham mưu, tổ chức công tác phòng, chống dịch Covid-19 đặt tại Cục Kế hoạch - Tài chính.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức, triển khai các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tài chính; phê duyệt kịch bản, phương án và kế hoạch hành động phòng, chống dịch cụ thể trong mọi tình huống có dịch và chưa có dịch của Bộ Tài chính.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian qua, dù chưa thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 nhưng Bộ Tài chính đã có Bộ phận thường trực phòng, chống dịch của Bộ.

Bộ phận này thường xuyên có văn bản kịp thời chỉ đạo trong toàn ngành thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, từ đó, thực thi tốt nhiệm vụ được giao./.

bộ tài chính
Bộ Tài chính tăng cường phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan Bộ. Ảnh: TL.