Theo đó, mục đích của Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 là nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; tích cực tham gia có hiệu quả và thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu xây dựng, phát triển, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các chính sách tài chính liên quan đến công tác giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước.

Bộ Tài chính tổ chức phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Bộ Tài chính tổ chức phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ảnh: TL.

Theo kế hoạch này, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; cân đối nguồn chi thường xuyên, tổng hợp dự toán chi thường xuyên hàng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương cho các bộ, ngành, địa phương.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cần có kế hoạch triển khai phong trào thi đua trong quý III/2022. Các đơn vị tổng cục có hệ thống dọc (Thuế, Hải quan, Kho bạc, Dự trữ) căn cứ vào kế hoạch của Bộ Tài chính có kế hoạch triển khai phong trào thi đua trong toàn hệ thống. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính xây dựng và ban hành kế hoạch để triển khai phong trào thi đua, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

Năm 2023 tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025./.

Nhiều hình thức khen thưởng cao

Hình thức khen thưởng bao gồm: Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng; giấy khen. Ngoài ra, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng và hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.