Đây là một phần nội dung của Thông tư 194/2014/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ký ban hành.

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ.

Giảm hơn 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính

Thông tư 194/2014/TT-BTC quy định, thời gian thực hiện đổi tên DN bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài sẽ giảm từ 21 ngày xuống còn 14 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ cấp Giấy phép điều chỉnh theo mẫu quy định ban hành kèm theo Thông tư 194. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính nêu rõ lý do bằng văn bản.

Đối với việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện DN bảo hiểm, Thông tư quy định, DN bảo hiểm khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện phải nộp Bộ Tài chính 1 bộ hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động bao gồm: Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu quy định; văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của DN bảo hiểm về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (bản gốc)…

Theo đó, trong thời hạn 14 ngày (trước đây là 21 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính sẽ có văn bản chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính nêu rõ lý do.

Thông tư cũng nêu rõ, thời gian thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh sẽ là 14 ngày thay vì 21 ngày như trước đây. Bộ Tài chính sẽ có văn bản chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận.

Đối với việc thực hiện thủ tục thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của DN bảo hiểm cũng giảm 7 ngày chỉ còn 14 ngày. Theo đó, trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Bộ Tài chính sẽ có văn bản trả lời về việc chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận đề nghị của DN, chi nhánh. Trường hợp chấp thuận, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 194.

Đặc biệt, thời gian DN bảo hiểm thực hiện thủ tục thay đổi Chủ tịch HĐQT (Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc (Giám đốc) của DN bảo hiểm; Tổng Giám đốc (Giám đốc) chi nhánh nước ngoài cũng giảm từ 21 ngày xuống còn 14 ngày. Nếu quá thời hạn trên Bộ Tài chính không có văn bản trả lời, việc đề nghị thay đổi Chủ tịch, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của DN bảo hiểm, thay đổi Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh nước ngoài đương nhiên được chấp thuận...

Từ 1/1/2016, DN phải sử dụng chuyên gia tính toán dự phòng

Theo quy định tại Thông tư 194/2014/TT-BTC, kể từ ngày 1/1/2016, DN bảo hiểm phi nhân thọ, DN chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài phải sử dụng chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán đáp ứng tiêu chuẩn quy định như: là thành viên của Hội các nhà tính toán bảo hiểm đang là thành viên chính thức của Hội các nhà tính toán bảo hiểm quốc tế.

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ (đối với DN bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài) hoặc trong lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe (đối với DN chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe), và có tối thiểu 2 chứng chỉ tính toán được cấp bởi một trong các Hội sau: Hội các nhà tính toán bảo hiểm Vương quốc Anh, Hội các nhà tính toán bảo hiểm Scotland, Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ, Hội các nhà tính toán bảo hiểm Úc, Hội các nhà tính toán bảo hiểm Ca-na-đa.

Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh có liên quan đến nhiệm vụ của mình; chưa vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề tính toán bảo hiểm…

DN bảo hiểm được cấp thẻ cho các đại lý

Về đào tạo, thi, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm, Thông tư quy định, cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm thực hiện đào tạo đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm tổ chức thi, ra đề thi phù hợp với quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm hiện hành và phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Căn cứ kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) phê duvệt, cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo mẫu quy định.

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài cấp thẻ cho các đại lý bảo hiểm của DN, chi nhánh nước ngoài. Thẻ đại lý bảo hiểm ghi rõ họ tên, mã số đại lý kèm theo ảnh đại lý. Đại lý bảo hiểm có trách nhiệm đeo thẻ trong khi thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2015./.

Hồng Chi