Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu LEC của Công ty cổ phần Bất động sản điện lực Miền Trung.

Chậm nộp báo cáo tài chính, LEC bị hạn chế giao dịch từ 27/5
Cổ phiếu LEC sẽ chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 27/5.

Theo Quyết định 267/QĐ-SGDHCM ngày 20/5/2024 của HoSE, cổ phiếu LEC chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Nguyên nhân do Bất động sản điện lực Miền Trung chậm nộp báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời gian quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định.

Trước đó, ngày 14/9/2023, cổ phiếu LEC vẫn thuộc diện cảnh báo do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 15 ngày so với thời gian quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Kết thúc quý I/2024, Bất động sản điện lực Miền Trung ghi nhận doanh thu giảm 66% xuống còn 13,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 46% xuống còn 3,6 tỷ đồng.

Theo Bất động sản điện lực Miền Trung, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý I/2024 bị lỗ là do doanh thu hợp nhất giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu bởi doanh thu từ hoạt động xây lắp công trình trong kỳ giảm dẫn đến lợi nhuận gộp trong quý giảm 51% xuống còn 1,5 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay cũng tăng 34% so với cùng kỳ, tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 17% do giảm chi phí lương nhân viên, đồng thời doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh nhưng vẫn chưa đủ bù đắp chi phí.