Theo ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính soát xét bán niên của LEC, kiểm toán cho biết công ty chưa ghi nhận khoản chi phí lãi vay vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh là không tuân thủ theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 16 (quy định về chi phí lãi vay).

LEC: Chấp nhận ý kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan đến khoản chi phí lãi vay
Phối cảnh dự án Ánh Dương Soeil Đà Nẵng. Ảnh: T.L
Sẽ rà soát lại các loại lệ phí liên quan đến việc ngân hàng cho vay Kiểm soát thanh toán chi phí quản lý dự án

Giá trị khoản chi phí lãi vay chưa được ghi nhận là gần 5,2 tỷ đồng, nếu được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh thì khoản mục “chí phí tài chính” trong báo cáo kết quả kinh doanh sẽ tăng gần 1,6 tỷ đồng. Theo đó, chỉ tiêu “lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ” sẽ giảm hơn 759 triệu đồng và chỉ tiêu “lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” giảm hơn 838,4 triệu đồng. Tương tự, một số chỉ tiêu khác trong bảng cân đối kế toán cũng bị thay đổi theo.

Giải thích về ý kiến trên của kiểm toán, LEC cho biết, đây là khoản lãi vay trả cho ngân hàng của một công ty con cấp 2 của LEC liên quan đến chi phí vốn nhận chuyển nhượng 21 căn hộ thuộc Tòa D, Tổ hợp dự án Ánh Dương Soeil Đà Nẵng.

Theo LEC đây là khoản đầu tư dài hạn đã được ghi nhận tại chỉ tiêu “tài sản dở dang dài hạn” trên bảng cân đối kế toán và hiện nay 21 căn nhà này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa được bên bán bàn giao. Do đó, LEC cho biết công ty hạch toán như trên là trên quan điểm lãi vay phân bổ vào giá trị hình thành nên tài sản dài hạn (của 21 căn nhà trên). Tuy nhiên, sau khi có ý kiến của kiểm toán, LEC cho biết sẽ chấp nhận ý kiến của công ty kiểm toán./.