Chỉ số Cải cách hành chính 2021: Bộ Tư pháp đứng đầu, Bộ Tài chính xếp thứ 2