Cụ thể, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1012/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chính phủ chỉ đạo triển khai Kế hoạch thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Quyền lợi của người tiêu dùng ngày càng được Chính phủ quan tâm cụ thể hoá trong Luật và các quy định. Ảnh: Hải Anh

Mục đích của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng thời, Kế hoạch xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi cả nước.

Để triển khai triển khai đạt hiệu quả, Chính phủ chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các bộ, ngành, địa phương trên cả nước.

Các bộ, ngành chức năng xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Chính phủ giao Bộ Công thương có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch theo đúng tiến độ.