Chủ động tấn công, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực