>> DVSC bị phạt 340 triệu đồng và đình chỉ hoạt động môi giới

Ngày 24/7/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt do không lưu giữ đầy đủ chứng từ của Công ty theo quy định trong khoảng thời gian từ 1/1/2012 đến 13/5/2013.

Mức xử phạt đối với công ty này là phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không lưu giữ đầy đủ chứng từ của Công ty theo quy định trong khoảng thời gian từ 1/1/2012 đến 13/5/2013, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 44 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành.

Công ty chứng khoán Liên Việt có 4 nghiệp vụ chính là môi giới chứng khoán, tự doanh, tư vấn đầu tư và bảo lãnh phát hành. Vừa qua, Công ty chứng khoán Liên Việt đã tự nguyện xin chấm dứt tư cách thành viên giao dịch tại hai Sở giao dịch chứng khoán là Hà Nội (HSX) và TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Hồng Quyên