Theo đó, cổ phiếu DZM của CTCP Cơ điện Dzĩ An có khả năng bị hủy bỏ niêm yết, theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bổ thông tin.

Mới đây, HNX đưa cổ phiếu DZM vào diện bị kiểm soát do vốn chủ sở hữu âm tại ngày 30/9/2023 trên báo cáo tài chính họp nhất quý 3 năm 2023. HNX cũng thông báo về việc chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu DZM từ ngày 31/10/2023, do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Đồng thời, cổ phiếu công ty chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần, kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch.

Cổ phiếu DZM và KLF có khả năng bị hủy niêm yết
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, cổ phiểu KLF của CTCP Đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS có khả năng bị hủy bỏ niêm yết, theo quy định tại nghị định 155/2020/ND-CP, do tổ chức niêm vết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Trước đó, HNX thông báo về việc duy trì diện bị đình chỉ giao dịch và duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu KJLF, từ ngày 12/10/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 06 tháng so với thời hạn quy định; tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 6 tháng so với thời hạn quy định. Bên cạnh đó, HNX tiếp tục duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu KLF, đồng thời, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiển thứ sáu hàng tuần, kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch.

Qua đó, HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu DZM và KLF theo quy định. Đồng thời, HNX cũng đề nghị hai công ty trên có văn bản phản hồi về vấn đề nêu trên trong thời hạn 5 ngày làm việc./.