Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu của NVN và cổ phiếu LCG vào diện chứng khoán bị bị kiểm soát kể từ ngày 8/4/2014.

Cụ thể, cổ phiếu của NVN bị đưa vào diện chứng khoán bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là -51,32 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là -43,61 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013.

Cổ phiếu NVN sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 8/4/2014. Căn cứ giải trình của Công ty, HSX sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát. Hiện tại, cổ phiếu NVN có giá trên thị trường là 3.500 đồng.

Đối với cổ phiếu LCG bị đưa vào điện chứng khoán bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là -36,57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là -306,07 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012 và năm 2013.

Cổ phiếu LCG sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 8/4/2014. Căn cứ giải trình của Công ty, HSX sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát. Hiện tại, cổ phiếu LCG có giá trên thị trường là 7.300 đồng./.

Hồng Quyên