1. Thông tin chung

- Tên cơ quan/đơn vị: Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

- Địa chỉ: tổ 30, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 02143.821.292, Fax: 02143.824804.

B. Nội dung đăng thông báo

1. Tên bên mời đấu giá: Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico

2. Tên gói thầu: Thanh lý vật tư, phế liệu đã qua sử dụng

TT

Tên tài sản

ĐVT

Khối lượng

Địa điểm tài sản

Ghi chú

1

Thép phế liệu (CT5)

Kg

10.000

Mỏ sắt Kíp Tước

2

Thép Man gan ( tấm lót, gầu xúc, răng gầu…)

Kg

12.000

Mỏ sắt Kíp Tước

3

Lốp hỏng

Quả

100

Mỏ sắt Kíp Tước

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: từ 15 giờ 00 phút ngày 14/01/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 21/01/2022.
  • Địa chỉ: Phòng Kế hoạch đầu tư, Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico, tổ 30, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

(Liên hệ: Nguyễn Thế Thiện, SĐT: 0912263564)

Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico thông báo để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản nêu trên đăng ký tham gia đấu giá đúng thời gian và địa điểm./.

Lào Cai, ngày 13 tháng 01 năm 2022

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Hoàng Minh Thắng