Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông. Theo Báo cáo tài chính tổng hợp được kiểm toán năm 2020, công ty phát sinh 01 giao dịch cho vay đối với cổ đông của công ty là ông Lê Minh Tân số tiền 12 tỷ đồng (theo hợp đồng vay tiền ngày 06/12/2019, phiếu chi ngày 06/12/2019 và 31/12/2019 của công ty)).

Công ty Xây dựng 1369 bị phạt do vi phạm pháp luật quản trị công ty
Ảnh minh họa

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi theo khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP./.