cơ quan thuế

Tăng cường thanh kiểm tra về thuế góp phần thu đúng, thu đủ về ngân sách. Ảnh: T.T

Việc thanh, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp thực hiện đồng thời hai sổ sách kế toán.

Bộ Tài chính cho biết, ngành thuế thực hiện phương thức quản lý thuế theo hướng hiện đại, người nộp thuế tự tính thuế, tự khai, tự nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế. Cơ quan thuế tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế và các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách.

Ngành Thuế cũng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra người nộp thuế; phối hợp với các cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm; triển khai kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thu hồi kịp thời các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh, kiểm tra.

Cơ quan thuế xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp trên cơ sở chấm điểm theo bộ tiêu chí rủi ro được Bộ Tài chính phê duyệt để lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro cao đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế. Hiện nay ngành thuế thanh tra, kiểm tra tối thiểu 19,5% số doanh nghiệp hoạt động đang được quản lý thuế.

Việc kiểm tra toàn bộ tờ khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở cơ quan thuế cũng đã được rà soát kiểm tra với sự hỗ trợ của ứng dụng công nghệ thông tin theo chỉ tiêu rủi ro từ cao xuống thấp.

Như trong năm 2019, toàn ngành thuế đã thực hiện được 96.243 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt hơn 64.524 tỷ đồng. Trong đó: số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 18.875 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 2.700 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 42.948 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, hàng năm, Tổng cục Thuế đều có các văn bản chỉ đạo, đôn đốc toàn ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế đối với doanh nghiệp rủi ro cao để phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế và quản lý thuế mới đến người nộp thuế.

Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế, tài chính..., kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm./.

Minh Anh