Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), năm 2016, cục tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính “Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu”.

Theo đó, cục đã phối hợp với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, Tổng cục Hải quan tổ chức 4 lớp tập huấn cho tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, các đơn vị được Cục Chăn nuôi chỉ định là tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu, nhập khẩu (khoảng 300 đơn vị).

Từ 01/4/2016, hầu hết các doanh nghiệp đã đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu thực hiện đăng ký hải quan điện tử, bỏ hoàn toàn đăng ký bằng bản giấy. Đến nay, 100% doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký điện tử; giảm được 50% thời gian cho các doanh nghiệp.

Phúc Nguyên