Hoạt động tại bộ phận "một cửa" văn phòng Cục thuế Hà Nam. Ảnh: Đ.V

Cụ thể, các đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp thu nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát kê khai của các doanh nghiệp; đôn đốc nộp đầy đủ, kịp thời số phát sinh vào NSNN.

Đồng thời, cục thuế yêu cầu: Các đơn vị thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu đã được giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được giao;

Tăng cường công tác quản lý hóa đơn của các doanh nghiệp, ngăn chặn và xử lý các vị phạm chế độ hóa đơn chứng từ, thực hiện tốt việc đối chiếu hóa đơn theo chương trình của Tổng cục Thuế;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức phong phú, thích hợp, tạo điều kiện cho người nộp thuế có đầy đủ thông tin về pháp luật thuế để thực hiện…/.

Nhật Nam