Trong văn bản vừa được gửi tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính cho biết, tại khoản 2 Điều 30 Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan quy định:

“Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, kho ngoại quan và DN cung ứng dịch vụ bưu chính đã được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước được nộp vào tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính mở tại Kho bạc nhà nước.

Hàng quý (chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu quý sau) số tiền thu được từ việc bán hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, kho ngoại quan và DN cung ứng dịch vụ bưu chính trên tài khoản tạm giữ, sau khi trừ các chi phí quy định tại Điều 31 Thông tư này được nộp vào ngân sách trung ương. Toàn bộ số tiền thu được từ bán hàng hóa tồn đọng được quyết toán hàng năm (trước ngày 31 tháng 3 năm sau)”.

Do đó, để thuận lợi cho việc quản lý các khoản thu, chi liên quan đến xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan, Bộ Tài chính ủy quyền cho Cục trưởng Cục Hải quan mở tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố nơi Cục Hải quan đóng trụ sở để quản lý các khoản thu, chi liên quan đến xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan phát sinh trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan./.

N.P