Bộ Tài chính cho biết, thực hiện các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính hai ngành thuế và hải quan, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp; chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 về tăng cường quản lý cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính, hôm qua 1/10, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức cho phép Bộ Tài chính định kỳ hàng tháng Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan. Đồng thời tiếp tục rà soát thủ tục hành chính của các loại thuế khác (thuế tài nguyên, thuế và các khoản thu liên quan đến đất đai, lệ phí trước bạ...) để có giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các loại thuế này.

Bên cạnh đó, triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định để cụ thể hóa theo Nghị quyết trên và dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội. Đồng thời trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, Bộ đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 về cải cách đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện các giải pháp đồng bộ tại các văn bản nêu trên sẽ góp phần giảm thiểu chi phí tuân thủ, giảm tối đa số lần kê khai thuế, số giờ nộp thuế cho doanh nghiệp (tổng số giảm được gần 290 giờ khai, nộp thuế, giảm trên 50% số giờ khai nộp thuế so với hiện nay (hiện nay đang là 537 giờ).

Ngoài ra, tiếp tục hiện đại hoá công tác quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tính đến ngày 25/9/2014 đã có 408.254 doanh nghiệp khai thuế qua mạng, đạt trên 84% số doanh nghiệp đang hoạt động.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã có văn bản bỏ quy định một ủy nhiệm thu ngân sách cho một tờ khai hải quan bằng một ủy nhiệm thu cho tất cả các tờ khai trong cùng một lô hàng hóa XNK. Quy định này giảm trên 1,5 triệu chứng từ/năm phải kê khai để nộp thuế.

N.P