Cụ thể, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ của Công ty ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 29 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm đạt gần 59 tỷ đồng, giảm 9,2% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý II của công ty âm hơn 3,1 tỷ đồng, giảm 422,97% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân giảm lợi nhuận trong quý II/2021 chủ yếu do chi phí bán hàng tăng mạnh 32,16% so với cùng kỳ năm trước do cước tàu tăng. Đồng thời, giá bán trong kỳ thấp khiến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 167,85% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy cùng với việc công ty đã thua lỗ trong quý I/2021, lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 của Thủy sản Mekong ghi nhận âm hơn 4,2 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản, hàng tồn kho là nhóm tài sản chiếm tỷ trọng khá lớn trong số các nhóm tài sản của công ty với giá trị khoảng 117 tỷ đồng vào giữa năm 2021. Giá trị hàng tồn kho theo đó không biến động nhiều so với giá trị hơn 119 tỷ đồng thời điểm đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn vào thời điểm giữa năm đã giảm chỉ còn khoảng 50% so với đầu năm, với giá trị tuyệt đối đang ở mức khoảng 8,5 tỷ đồng.

Về dòng tiền, Thủy sản Mekong ghi nhận dòng tiền thuần trong kinh doanh dương gần 5,4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Dòng tiền thuần trong hoạt động đầu tư âm 5,5 tỷ đồng, dòng tiền thuần trong hoạt động tài chính âm 5,5 tỷ đồng./.

Chí Tín