Để đạt được kết quả trên, ông Trương Công Khoái - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, ngay từ đầu năm, cục thuế đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác quản lý nợ năm 2022; tổ chức thành công Hội nghị công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; giao chỉ tiêu và gắn trách nhiệm thu nợ, xử lý nợ đọng cho từng công chức, từng bộ phận, triển khai các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Đà Nẵng: 6 tháng thu hồi được hơn 2.317 tỷ đồng nợ thuế năm 2022
Công chức Cục Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 và các phương án thu hồi nợ, xử lý nợ thuế; rà soát xác định những trường hợp nợ đọng thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế nhưng chưa lập Giấy đề nghị gia hạn để đôn đốc người nộp thuế (NNT) lập thủ tục gửi cơ quan thuế theo quy định; xác định số thuế nợ không thuộc diện được gia hạn nộp thuế, NNT không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tiến hành đôn đốc, động viên NNT thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách…

Theo ông Khoái, trong 6 tháng đầu năm, cục thuế đã thu được 468,42 tỷ đồng nợ năm 2021 chuyển sang, trong đó, bằng biện pháp đôn đốc nợ: 288,84 tỷ đồng và bằng biện pháp cưỡng chế nợ 179,98 tỷ đồng, đồng thời thu nợ phát sinh trong năm 2022 là 2.317,73 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2022, số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp trên địa bàn thành phố là 2.593,69 tỷ đồng, tăng 474,19 tỷ đồng (tăng 22%) so với 31/12/2021. Trong đó, nợ khó thu 272,82 tỷ đồng, giảm 128,03 tỷ đồng (giảm 32%) so với 31/12/2021, nguyên nhân do khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết 94.

Ông Trương Công Khoái cho hay, kết quả triển khai thực hiện công tác xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã triển khai thực hiện công tác khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp theo đúng các trình tự, thủ tục xử lý nợ. Lũy kế đến 31/5/2022 đã khoanh nợ: 17.130 ngưởi nộp thuế với số tiền 468,20 tỷ đồng; xóa nợ: 13.529 người nộp thuế với số tiền 338,13 tỷ đồng.