BVSC

Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của BVSC.

Tại đại hội, ông Nhữ Đình Hòa – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc BVSC cho biết, năm 2020, tổng doanh thu của công ty đạt 594,46 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch và bằng 105% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của BVSC đạt 132,38 tỷ đồng, hoàn thành 167% kế hoạch, trong đó lợi nhuận sau thuế thực hiện là 105,03 tỷ đồng, hoàn thành 115% kế hoạch đề ra.

Tại đại hội, BVSC đã trình các cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Theo đó, ngoài việc trích lập các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ với tỷ lệ 5% mỗi quỹ, sẽ thực hiện chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt, với tỷ lệ 8% trên mệnh giá và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động với tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối. Lợi nhuận để lại bổ sung nguồn vốn kinh doanh là 31,1 tỷ đồng, tăng 60% so với kế hoạch đề ra.

Một nội dung quan trọng tại đại hội là các cổ đông thông qua điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 và quy chế nội bộ về quản trị công ty, cũng như trình đại hội thông qua quy chế hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Đây là các văn bản pháp lý quan trọng liên quan tới quản trị công ty, tuân thủ quy định tại Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019.

Về kế hoạch 2021, BVSC đặt mục tiêu doanh thu đạt 661 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thực hiện là 116 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 10% so với cùng kỳ 2020. Kết thúc đại hội, các cổ đông đã thông qua toàn văn nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2021 với tỷ lệ phiếu tán thành đạt 100%./.

Thái Duy