Dự án đầu tư xây dựng công trình “Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam bằng cáp ngầm” bao gồm 4 hạng mục công trình: Ngăn xuất tuyến 22kV tại TBA 110kV Hội An và đường dây 22kV trên đất liền TP. Hội An; công trình cáp ngầm xuyên biển 22kV, công trình lưới điện trên đảo Cù Lao Chàm và Công trình nhà điều hành sản xuất Đội quản lý vận hành lưới điện trên xã đảo Tân Hiệp (Hội An).

Dự án có tổng mức đầu tư 484,81 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 85%, còn lại 15% là vốn đối ứng của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC). Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2014 đến 2015.

Được biết, đến thời điểm này, EVNCPC đã hoàn tất cơ bản việc thỏa thuận tuyến chính thức với các bộ, ngành liên quan và hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án. Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Dự án cấp điện cho Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao mức sống, trình độ dân trí, xóa đói, giảm nghèo./.

Tố Uyên