Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc vận hành và khai thác TABMIS. Ảnh: Hạnh Thảo

Trong thời gian tới, ngành Tài chính tiếp tục thực hiện các giải pháp để vận hành ổn định và tổ chức khai thác hệ thống TABMIS một cách hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu về thông tin, báo cáo về tài chính và thu chi NSNN, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các bộ, ngành cũng như chính quyền các cấp.

Đồng thời, triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa như: xây dựng và triển khai Tổng kế toán nhà nước; tổ chức hoạt động quản lý ngân quỹ; xây dựng cổng thông tin điện tử TABMIS; triển khai mô hình hệ thống thông tin tài chính Chính phủ...

Để dự án TABMIS triển khai thành công trên phạm vi toàn quốc,việc phối hợp vận hành và khai thác hệ thống TABMIS tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính trong thời gian tiếp theo.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tài chính chuyên ngành, tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ trên TABMIS; thực hiện nhập kịp thời dự toán của các đơn vị vào TABMIS ngay sau khi có quyết định phân bổ của cấp có thẩm quyền, để các đơn vị Kho bạc nhà nước có căn cứ thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN; đẩy mạnh hoạt động tổ chức khai thác thông tin, báo cáo từ hệ thống TABMIS phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại đơn vị.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì cùng với Kho bạc nhà nước khẩn trương rà soát, xây dựng (nếu chưa ban hành), cập nhật quy chế phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi và lệnh chi tiền của ngân sách địa phương vào TABMIS theo hướng phân công phân nhiệm rõ ràng, quy định rõ trách nhiệm từng đơn vị và thời gian xử lý từng bước trong quy trình nghiệp vụ trên hệ thống TABMIS.

Chỉ đạo Sở Tài chính, Phòng tài chính nhận kịp thời dự toán vào TABMIS ngay sau khi có quyết định phân bổ của cấp có thẩm quyền để KBNN tỉnh, huyện có căn cứ thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN theo yêu cầu của đơn vị, chủ đầu tư....

Được biết, sau hơn 3 năm triển khai, đến tháng 10/2012, TABMIS đã hoàn thành quá trình triển khai diện rộng trên phạm vi toàn quốc. Hiện tại, TABMIS đang vận hành ổn định tại cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trên toàn quốc và 40 bộ, ngành tại trung ương với tổng số gần 1.600 điểm, xử lý hàng chục nghìn giao dịch thu chi NSNN các cấp hàng ngày trên phạm vi toàn quốc.

Trong quá trình triển khai TABMIS, Bộ Tài chính đã đồng thời thực hiện các tiến trình cải cách quan trọng về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý tài chính công theo hướng công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công như: cải cách về cơ chế quản lý NSNN, cải cách về hệ thống kế toán nhà nước; hỗ trợ thực hiện cải cách về quản lý ngân quỹ và quản lý nợ...

Thông qua triển khai TABMIS, ngành Tài chính đã thực hiện nâng cấp về trang thiết bị máy móc, chương trình phần mềm, hệ thống an toàn bảo mật và hạ tầng truyền thông tại tất cả các cơ quan Tài chính, KBNN, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu về tài chính- ngân sách được quản lý theo mô hình tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đã được tổ chức với quy mô lớn, góp phần từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành tài chính, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa./.

Hạnh Thảo