đường sắt

Việc đề xuất giảm 50% mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: TL.

Theo đó, dự kiến từ ngày thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được xác định là 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt.

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện kê khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; nộp 100% số tiền phí vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo quy định.

Trong thời gian có hiệu lực của thông tư này, không thực hiện khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện theo quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Mức phí theo quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC quy định hiện nay là 8% trên doanh thu. Như vậy, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến phí, lệ phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong năm 2021, vì dự kiến vẫn còn nhiều khó khăn trong năm này./.

Minh Anh