Điểm mới đáng chú ý là tại Điều 2, Quyết định này đã cụ thể hóa và quy định mở rộng địa bàn giám sát hải quan, với việc quyết định hướng dẫn cụ thể địa bàn giám sát hải quan. Ngoài ra điểm mới so với Quyết định 148, Quyết định mới quy định thêm 2 khu vực thuộc địa bàn giám sát hải quan.

Một là tại các cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan, điểm xuất hàng theo Quyết định của UBND các tỉnh biên giới công bố cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan, điểm xuất hàng đã có đầy đủ các lực lượng kiểm soát chuyên ngành và đảm bảo cơ sở kỹ thuật theo quy định.

Hai là tại các địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XNK đã được Tổng cục Hải quan quyết định thành lập hoặc công nhận tại khu vực cửa khẩu biên giới.

Bên cạnh đó, so với trước đây, Quyết định 2344 cũng cụ thể hóa thời gian giám sát hải quan.

Theo đó, thời gian giám sát được tính từ khi hàng hóa NK, người và hành lý của người nhập cảnh, phương tiện nhập cảnh, phương tiện nhập biên vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu đến khi ra khỏi khu vực giám sát hải quan; từ khi hàng hóa XK, người và hành lý của người xuất cảnh, phương tiện xuất cảnh, phương tiện xuất biên di chuyển tới khu vực cửa khẩu, vào khu vực giám sát hải quan đến khi hàng hóa thực XK và phương tiện xuất cảnh, xuất biên qua biên giới.

Đối với hàng quá cảnh, phương tiện quá cảnh, thời gian giám sát được tính từ khi hàng hóa, phương tiện vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu nhập đến khi hàng hóa, phương tiện thực xuất ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất.

Đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu (hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan), thời gian giám sát được tính từ khi làm thủ tục XNK chuyển cửa khẩu, bàn giao hàng hóa cho chủ hàng, người vận tải đến khi hoàn thành thủ tục hải quan, thông quan cho lô hàng hoặc đến khi hàng hóa thực xuất.../.

Hải Anh