Doanh nghiệp có vốn nhà nước phải báo cáo rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục về Bộ Tài chính. Ảnh: T.L

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 8323/BTC-TCDN, do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu ký ngày 27/6/2013, gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước đề nghị gửi báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012 về Bộ Tài chính trước ngày 10/9/2013.

Theo đó, đối với các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, Bộ Tài chính yêu cầu tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của các doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quản lý (bao gồm cả những tập đoàn, tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quản lý); Phân tích, đánh giá đối với các Doanh nghiệp được giao thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích; các Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; Doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH 2 TV trở lên có vốn nhà nước đầu tư. Nêu rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục.

Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh thông qua Người đại diện để chỉ đạo tổng hợp, báo cáo đối với các doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty độc lập, công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên, Bộ Tài chính yêu cầu: Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh gửi Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh để tổng hợp.

Riêng các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con báo cáo đề nghị đồng gửi về Bộ Tài chính để phục vụ công tác quản lý; Nêu những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục./.

Đ.T