tổng cục hải quan

Cán bộ Hải quan Kiên Giang rà soát chứng từ XNK, chống thất thu thuế. Ảnh: Hải Anh

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện các biện pháp thu hồi hết các khoản nợ thuế có khả năng thu.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc hải quan có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các khoản nợ phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra; đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chỉ tiêu thu hồi nợ bao gồm các khoản nợ thuế chuyên thu quá hạn, quá hạn quá 90 ngày và tiền chậm nộp thuế đối với các tờ khai phát sinh trước ngày 1/1/2015 (bao gồm 100% khoản nợ thuế có khả năng thu).

Đối với các khoản nợ thuộc nhóm nợ khó thu (tính đến ngày 31/12/2014) phải thực hiện rà soát, đánh giá tình trạng doanh nghiệp để đưa ra biện pháp xử lý nợ đối với từng trường hợp; Thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với doanh nghiệp nợ thuế quá hạn quá 90 ngày.

Các đơn vị trực thuộc triển khai các giải pháp xử lý nợ theo quy trình quản lý nợ; rà soát, lập và thẩm định hồ sơ trình các cấp thẩm quyền xóa các khoản nợ được xóa.

Tổng số nợ thuế của toàn ngành Hải quan đến ngày 31/12/2014 là 4.965 tỷ đồng, giảm 1.446 tỷ đồng, tương ứng giảm 22,55% so với năm 2013 (6.411 tỷ đồng), chiếm 1,95% so với tổng thu năm 2014 (253.728 tỷ đồng).

Hải Anh