hàng hóa

Cán bộ hải quan kiểm tra, giám sát hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành. Ảnh: Kim Phượng

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã đôn đốc các cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Kiểm định hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan tổ chức quán triệt, tập huấn Thông tư 17/2021/TT-BTC (Thông tư 17) sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (có hiệu lực từ 12/4/2021) đến cán bộ công chức làm công tác phân loại hàng hóa.

Đồng thời, các đơn vị hải quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp nắm được để thực hiện đúng quy định tại Thông tư 17.

Tổng cục Hải quan lưu ý, hồ sơ yêu cầu để phân tích, mẫu hàng hóa gửi để phân tích phân loại và các biểu mẫu quy định tại Thông tư 17 áp dụng đối với các lô hàng xuất nhẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai từ ngày 12/4/2021.

Thời hạn hạn hành Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng không quá 5 ngày làm việc, trường hợp thời gian phân tích phụ thuộc thời gian do yêu cầu quy trình kỹ thuật phân tích hoặc mẫu hàng hóa phức tạp thì không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ và mẫu phân tích.

Cục Kiểm định hải quan khẩn trương trình Tổng cục Hải quan ký ban hành quy trình phân tích để phân loại, phân tích kiểm định hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm triển khai có hiệu quả Thông tư 17/2021/TT-BTC…

Trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc về phân loại phân tích hàng hóa liên quan đến áp dụng mức thuế, các đơn vị hải quan lập hồ sơ gửi về Cục Thuế xuất nhập khẩu để xem xét, xử lý./.

Ngọc Linh