Tổng cục Thuế vừa có văn bản trả lời vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với fillet cá và phụ phẩm của Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Theo đó, căn cứ quy định hiện hành, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế hành phố Cần Thơ. Cụ thể, trường hợp doanh nghiệp không tách được fillet cá tra sơ chế và phụ phẩm bán ra trong nội địa được chế biến từ nguồn nguyên liệu nào thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Đối với các hoá đơn doanh nghiệp đã xuất bán fillet cá tra tại thị trường nội địa mà dòng thuế suất không ghi bỏ trống do xác định là đối tượng không chịu thuế thì doanh nghiệp xuất hoá đơn điều chỉnh theo quy định.

Từ ngày 01/01/2014, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài chính, công văn số 1829/TCT-CS ngày 20/5/2014 của Tổng cục Thuế./.

N.P