HQ

Cán bộ hải quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục nhập khẩu cho DN. Ảnh: Hải Anh

Cũng theo Tổng cục Hải quan, chỉ tính riêng trong tháng 4/2021, thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), các bộ, ngành đã tiếp nhận, xử lý 72.715 hồ sơ của 814 doanh nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả triển khai NSW, ngày 15/4/2021, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính (Tờ trình số 104/TTr-TCHQ-CNTT) tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ về hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo NSW.

Đối với triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan cho biết, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN. Chỉ tính trong tháng 4, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 269.774; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 22.744 C/O.

Lũy kế từ khi triển khai đến hết tháng 4, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 327.756 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 689.301 C/O./.

Ngọc Linh