Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2010/QĐ-BTC ngày 16/8/2013 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện.

Theo đó, giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện đối với các cơ sở sản xuất thủy điện áp dụng từ ngày 1/8/2013 là 1.508,85 đ/KWh.

Trước đó, theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 22/1/2013, mức giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện đối với các cơ sở sản xuất thủy điện là 1.437 đ/Kwh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tố Uyên