Trường hợp phát sinh nhiệm vụ cấp bách của cơ quan, đơn vị thì sử dụng nguồn dự phòng ngân sách theo quy định.

Đây là nội dung trong văn bản Bộ Tài chính trả lời Sở Tài chính tỉnh Gia Lai xin ý kiến xử lý kinh phí chưa phân bổ, khi thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

Trong Chỉ thị nêu rõ, thực hiện cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng NSTW và dự phòng NSĐP đối với: số vốn đầu tư và kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định; vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 đã phân bổ cho các dự án nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa triển khai thực hiện các khoản vốn, kinh phí đơn vị sử dụng sai quy định.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị tỉnh Gia Lai thực hiện nghiêm túc các giải pháp tăng cường quản lý chi ngân sách đã nêu trong Chỉ thị./.

Huyền Trang