Bộ Tài chính trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định về kiến nghị Nhà nước nghiên cứu chủ trương, chính sách phù hợp để khuyến khích các hoạt động đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp vào các KCN. Cụ thể là các chính sách ưu đãi về thuế TNDN, thủ tục đầu tư cần được đơn giản hơn, có các giải pháp hỗ trợ tích cực về nguồn vốn và kỳ hạn vay vốn dài hạn cho các dự án đầu tư mang lại lợi ích cho cộng đồng như khu xử lý nước thải, xây dựng ký túc xá cho công nhân và nhà ở xã hội cho người lao động tại các KCN.

Bộ Tài chính cho biết, để đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội nói chung và nhà ở cho công nhân lao động tại các KCN tập trung nói riêng, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các KCN...

Do đó, khi tham gia đầu tư các dự án nhà ở xã hội, các chủ đầu tư được hưởng các cơ chế ưu đãi về: Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hỗ trợ tín dụng đầu tư từ các nguồn vốn vay (vay ưu đãi hoặc bù lãi suất, vay Quỹ phát triển nhà...) theo quy định tại Nghị quyết và các Quyết định hiện hành. Riêng về các chính sách ưu đãi về thuế thực hiện theo quy định hiện hành tại các Luật thuế có liên quan và Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg.

Ngoài ra, về thuế suất theo quy định tại Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg thì hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuê; hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho công nhân làm việc tại các KCN thuê; hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp được: Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2009; miễn thuế TNDN phải nộp năm 2009.

Luật thuế TNDN quy định về ưu đãi thuế TNDN, trong đó có quy định: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật nhà ở được áp dụng thuế suất 10%; Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải..., áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế..., được áp dụng thuế suất 10%; trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa mới thành lập tại địa bàn có điều kiện khó khăn và đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm tiếp theo; cơ sở thực hiện xã hội hóa mới thành lập tại các địa bàn còn lại thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 5 năm tiếp theo.

Như vậy, chính sách thuế TNDN hiện hành đã có quy định về ưu đãi thuế TNDN ở mức cao đối với các dự án xử lý nước thải, bảo vệ môi trường và dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội, trong đó có xây dựng ký túc xá cho công nhân và nhà ở xã hội cho người lao động tại các KCN.

Trường hợp doanh nghiệp xây dựng nhà và cho người lao động ở miễn phí, thì doanh nghiệp cũng được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ, khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với tài sản cố định là nhà ở cho người lao động.

Để tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp tham gia xây dựng công trình phục vụ lợi ích xã hội bao gồm các dự án nhà ở cho công nhân KCN, phát huy tối đa hiệu quả của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính thống nhất với quan điểm cần thiết nghiên cứu, đề xuất các quy định chính sách thủ tục đầu tư phù hợp và cải cách thủ tục hành chính trong khuôn khổ quy định của pháp luật cho phép. Bộ Tài chính sẽ tích cực phối hợp, tham gia trên cơ sở Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, đề xuất về nội dung này./.

Hồng Quyên