TT

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày tại phiên họp.

Theo kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách (UBTCNS) Nguyễn Phú Cường - Phó Trưởng đoàn thường trực đoàn giám sát trình bày tại phiên họp, mục đích cuộc giám sát là đánh giá toàn diện, khách quan việc ban hành, triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng nguồn lực nhà nước; kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc trong hoàn thiện chính sách, pháp luật, tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác THTK,CLP.

Đồng thời, việc giám sát nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và ý thức chấp hành của các cấp, các ngành, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về THTK,CLP; làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm; kiến nghị hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về THTK,CLP.

Chủ nhiệm UBTCNS Nguyễn Phú Cường cho biết, từ cuộc giám sát cũng sẽ kiến nghị các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật, tăng cường việc tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng công tác THTK,CLP, bảo đảm sử dụng các nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan quản lý, sử dụng vốn nhà nước, tài sản nhà nước; Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, xã hội; doanh nghiệp nhà nước; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phạm vi cuộc giám sát là tình hình thực hiện chính sách, pháp luật THTK,CLP trong khu vực công (không giám sát công tác THTK,CLP hoạt động sản xuất, kinh doanh khu vực tư nhân và tiêu dùng của nhân dân) từ 1/1/2016 đến 31/12/2021 và thời kỳ trước, sau có liên quan.

Trong đó, 5 lĩnh vực sẽ được tập trung giám sát gồm: quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn nhà nước khác; quản lý tài sản nhà nước; quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên. Đối với từng lĩnh vực cụ thể, dự thảo kế hoạch nêu cụ thể các nội dung trọng tâm, trọng điểm tập trung giám sát.

Dương An