KBNN Đắk Nông

Giao dịch tại KBNN Đắk Nông. Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Công Điều - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông cho biết, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN Đắk Nông ở vào những năm 2011, 2012 còn chiếm tỷ lệ khá cao với trên 85%. Tuy nhiên, khi KBNN Đắk Nông thực hiện phối hợp thu với các ngân hàng thương mại (NHTM), số thu NSNN qua KBNN Đắk Nông đã giảm dần qua các năm và đến nay, tỷ lệ này chỉ còn gần 20%.

Tương tự, công tác thu bằng tiền mặt qua KBNN Đắk Nông cũng giảm mạnh qua các năm. Nếu như năm 2012, 100% các khoản thu nộp bằng tiền mặt qua KBNN thì đến năm 2016 đã giảm xuống 56% và cho đến nay chỉ còn dưới 4%.

Về công tác chi tiền mặt, nhờ áp dụng các phương thức thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán song phương điện tử nên lượng tiền mặt chi qua KBNN Đắk Nông cũng giảm hẳn, đến nay chỉ còn chiếm trên 3%. Theo đó, chi tiền mặt thông qua tài khoản thanh toán của KBNN tại các NHTM đạt 97%.

Như vậy, thông qua việc triển khai đề án hiện đại hóa thu, tổ chức phối hợp thu giữa các cơ quan thuế - hải quan - KBNN và các NHTM đã đạt hiệu quả cao, đồng thời, việc áp dụng các chương trình thanh toán hiện đại, tiên tiến đã đáp ứng tốt yêu cầu thu, chi không dùng tiền mặt tại các đơn vị KBNN.

Theo Giám đốc KBNN Đắk Nông, lợi ích to lớn của việc giảm mạnh lượng tiền mặt giao dịch qua KBNN không chỉ hạn chế tối đa lượng tiền mặt đi vào lưu thông mà còn góp phần tinh giản bộ máy, cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, tại các KBNN tỉnh, thành phố đã giải thể phòng kho quỹ nên đã giảm khá lớn đội ngũ công chức làm công tác kho quỹ; đồng thời, bộ phận kho quỹ cũng được tinh gọn lại với 2 công chức tại KBNN cấp tỉnh và 1 công chức tại KBNN cấp huyện./.

Vân Hà