Theo đó, trong bối cảnh rất khó khăn, chúng ta vẫn thực hiện được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm 5 cân đối lớn của nền kinh tế: thu đủ chi; xuất đủ nhập (có xuất siêu); làm đủ ăn (còn xuất khẩu lương thực, nông sản); an ninh năng lượng được bảo đảm; thị trường lao động phục hồi tốt, cơ bản bảo đảm cung cầu lao động.

Giữ vững 5 cân đối lớn