UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn về tăng cường công tác đấu thầu của các đơn vị thuộc TP. Hà Nội năm 2021.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, các tổng công ty, công ty thuộc thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, tuân thủ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu và thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng, đảm bảo năm 2021: “Tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 90% về số lượng gói thầu và 70% về tổng giá trị các gói thầu”.

Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013.

Thành phố yêu cầu các đơn vị, tổ chức rà soát, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực theo hướng chuyên nghiệp hóa cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu của các đơn vị thuộc thành phố. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, qua đó sẽ có các kết luận, kiến nghị nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách pháp luật về đấu thầu.

Các cơ quan, tổ chức cần đẩy mạnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tự dự án đầu tư có sử dụng đất và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Xây dựng và ban hành quy định pháp luật của thành phố liên quan đến đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư để sớm triển khai và thực hiện thống nhất theo hướng minh bạch, rõ ràng và dễ tiếp cận thông tin đối với các nhà đầu tư quan tâm đến các dự án của thành phố.../.

Khánh Linh