UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Công văn số 10167/UBND-NC yêu cầu sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành Nội vụ.

Theo đó, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung thực hiện đơn giản hóa các TTHC, thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động của người dân và DN.

Nghiêm túc thực hiện việc không tăng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tuyển dụng vào không quá 50% số đã tinh giảm và nghỉ hưu, thực hiện sắp xếp trong nội bộ cơ quan khi thành lập tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới.

Kiên quyết đưa ra khỏi công vụ những người kém về năng lực, phẩm chất. Trường hợp thật cần thiết phải bổ sung biên chế, cơ quan lập đề án, Sở Nội vụ thẩm định chặt chẽ báo cáo Bộ Nội vụ, trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND Thành phố xem xét, quyết định. Thực hiện nghiêm túc việc thi tuyển công chức, viên chức, bảo đảm quy trình, chất lượng đúng quy định hiện hành.

Hoàn thành xác định vị trí làm việc theo đúng lộ trình đã xác định. Việc xác định vị trí việc làm căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở xác định đúng tiêu chuẩn chức danh công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và để đánh giá đúng chất lượng công chức, viên chức và xác định tổng biên chế.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xác định số lượng cấp phó căn cứ vào khối lượng chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố xem xét, quyết định; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền, giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ./.

H.C