Hà Nội: Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Dự kiến có 5 chỉ tiêu năm 2022 vượt kế hoạch

Sáng 18/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội họp cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe đại diện Ban Cán sự Đảng UBND thành phố trình bày dự thảo các báo cáo, kế hoạch, tờ trình, đề án như: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2023 - 2025...

Ban Thường vụ Thành ủy cũng nghe báo cáo quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách thành phố giai đoạn 2023 - 2025; Đề án quản lý, sử dụng tài sản công thành phố Hà Nội. Đây là các nội dung sẽ được trình xin ý kiến tại Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, dự kiến diễn ra trong tuần tới. Đây là căn cứ quan trọng để HĐND thành phố xem xét, thông qua làm nghị quyết triển khai thực hiện năm 2023 và các năm tiếp theo.

Theo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, năm 2022, kinh tế - xã hội thành phố đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Thành phố dự kiến hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế phục hồi tăng trưởng khoảng 8,8% - đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt cao, dự kiến tăng 6,8% so với dự toán.

Phân cấp, ủy quyền gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật ngân sách

Nhận định kết quả trên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, tiền đề quan trọng để Thủ đô đạt được những kết quả tích cực về phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội là do thành phố đã chủ động thực hiện, cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, nổi bật là thực hiện nhuần nhuyễn nhiệm vụ thích ứng an toàn, thiết lập trạng thái bình thường mới, mở cửa hoàn toàn để phục hồi, phát triển kinh tế từ giữa tháng 3/2022. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền sâu sát, phù hợp với thực tiễn.

Đáng chú ý, thành phố còn hoàn thành những nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, xây dựng cơ sở định hướng chiến lược, lâu dài cho Thủ đô phát triển như: báo cáo, đề xuất và được Bộ Chính trị nhất trí ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tổng kết thực hiện Luật Thủ đô, xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội...

Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự báo những khó khăn, thách thức to lớn đặt ra đối với thành phố trong năm 2023 và nhận định khó khăn đó khả năng còn khó hơn năm 2022. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố hoàn thiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm tới theo hướng tiếp tục thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Phương hướng, mục tiêu trên nhằm tăng cường, siết chặt kỷ cương hành chính, huy động sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, các dự án trọng tâm, trọng điểm; những vấn đề còn tồn tại, những nhu cầu bức thiết mà đời sống nhân dân đang đặt ra.

Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm, bao phủ trong năm 2023 là phải tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi thực sự cho doanh nghiệp.

“Vừa qua, thành phố đã đẩy mạnh phân cấp, nhưng cũng mới chỉ là bước đầu và tới đây còn phải làm mạnh hơn nữa. Tôi đề nghị trước hết phân cấp, ủy quyền phải thực chất. Các cơ quan thực hiện phải quy trình hóa, cụ thể, rõ trách nhiệm để tránh đùn đẩy, né tránh; phải gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật ngân sách” - ông Đinh Tiến Dũng nêu rõ./.