Chiều ngày 16/10/2017, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC)" .

Theo Thành ủy Hà Nội, trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, lãnh đạo UBND thành phố đã tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tổng số 1.745 lượt; lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp trên 30 nghìn lượt công dân. Các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp trên 110 lượt công dân đến KNTC; trong đó, có 1.576 đoàn đông người (từ 15 người trở lên/đoàn) đến KNTC, kiến nghị, phản ánh.

Trong việc giải quyết khiếu nại, với tổng số 3.439 vụ việc, đã giải quyết 3.303 vụ, đạt tỷ lệ trung bình hàng năm là 90%. Kết quả giải quyết tố cáo cho thấy, tổng số vụ việc là 1.467 vụ việc, đã giải quyết 1.345 vụ, đạt tỷ lệ trung bình hàng năm 82%.

Qua giải quyết KNTC đã thu hồi cho Nhà nước 7,24 tỷ đồng và trên 90.000m2 đất, thu hồi 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đã trả lại cho công dân trên 14,5 tỷ đồng và gần 30.000m2 đất; điều chỉnh, bổ sung 73 phương án bồi thường, hỗ trợ…

Cùng với đó, các cơ quan hành chính của thành phố đã kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn. Cụ thể, đã kiểm điểm trách nhiệm 85 tập thể và 257 cá nhân có sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc…/.

Diệu Hoa