Hà Nội tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội
Giải ngân vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo tại NHCSXH huyện Ba Bì. Ảnh: Q.Trí

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, các Quyết định Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị, kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong đó, đặc biệt quan tâm tham mưu bố trí ngân sách thành phố bổ sung vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hằng năm, tạo nguồn lực ổn định, bền vững để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn gắn với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong từng giai đoạn.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội tích cực, chủ động tham mưu UBND, ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội từ nguồn vốn trung ương và thành phố, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hằng năm, gắn tăng trưởng dư nợ cho vay với giữ vững, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Tổ chức quản lý nguồn vốn chặt chẽ, cho vay đúng đối tượng, đúng chính sách, đảm bảo an toàn vốn.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả công tác hiện đại hóa tin học, thông tin tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra giám sát. Đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn; duy trì và phát huy hiệu quả mô hình, phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù tại NHCSXH.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn của thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, góp phần giúp cho trên 243.000 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 814.000 lao động, giúp cho gần 147.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, hỗ trợ xây mới và cải tạo 746.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn và 11.375 ngôi nhà cho hộ nghèo...

Đặc biệt, vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, góp phần thay đổi cơ bản nhận thức, sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

2 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn

Qua 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ, thành phố đã tập trung nguồn lực qua NHCSXH triển khai cho vay được trên 2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 42.896 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 30.442 tỷ đồng, dư nợ bình quân chung của 17 chương trình tín dụng là 39 triệu đồng/khách hàng, tăng 37 triệu đồng/khách hàng so với thời điểm nhận bàn giao, trong đó, dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 43,5 triệu đồng/hộ, tăng 42,5 triệu đồng/hộ so với thời điểm nhận bàn giao.