Hải quan

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tùng

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn 4162/TCHQ-GSQL (ngày 25/8/2021) chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trong giai đoạn dịch Covid-19.

Cụ thể, Hải quan Việt Nam chấp nhận bản scan chứng từ tự chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D và chứng từ tự chứng nhận C/O mẫu D có chữ ký điện tử do người khai hải quan đính kèm trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan.

Để đảm bảo công tác quản lý, Tổng cục Hải quan lưu ý, công chức hải quan thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận C/O trên cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu tại trang điện tử của ASEAN (http://web.awsc.asean.org), đối chiếu với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) để xử lý theo đúng quy định.

Quyết định nêu trên của Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư số 47/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính; trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận C/O của Thái Lan và Malaysia./.

Ngọc Linh