mặt hàng muối - mã số hàng hóa 2501 (gồm cả muối ăn và muối đã bị làm biến tính và natri clorua tinh khiết, có hoặc không ở trong dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chẩy
Mặt hàng muối - mã số hàng hóa 2501, gồm cả muối ăn, muối đã bị làm biến tính và natri clorua tinh khiết, có hoặc không ở trong dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chảy. Ảnh: TL

Tổng cục Hải quan dẫn quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 10 Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ.

Theo đó, danh mục hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan gồm mặt hàng thuộc các nhóm hàng được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan quy định tại các Điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên (Điều ước quốc tế).

Hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan có số lượng nhập khẩu nằm ngoài số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công thương áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan quy định.

Theo quy định của Bộ Công thương, trong thời gian từ ngày 6/2 đến 31/12/2024, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối là 88.000 tấn.

Trường hợp tại các Điều ước quốc tế có quy định về lượng hạn ngạch nhập khẩu và/hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với các hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan thì thực hiện theo quy định tại các nghị định của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Điều ước quốc tế đó.

Trường hợp mức thuế suất ngoài hạn ngạch theo Điều ước quốc tế cao hơn mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch quy định thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP.

Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan áp dụng gồm mặt hàng thuộc các nhóm hàng được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP trên.

Trường hợp các nghị định của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Điều ước quốc tế có quy định về lượng hạn ngạch nhập khẩu và/hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với các hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan thì thực hiện theo quy định tại các nghị định đó.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH CPV Food nghiên cứu nghị định của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hiện hành liên quan tới hàng hóa nhập khẩu hoặc liên hệ cơ quan hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể xác định mặt hàng muối (nhóm 25.01) đáp ứng quy định tại Hiệp định thương mại hàng hóa FTA nào để thực hiện xác định thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch theo quy định./.