Theo đó, năm 2015, Hải quan Quảng Ninh sẽ tập trung thực hiện 7 nhóm nội dung nhằm phát triển quan hệ đối tác với DN, gồm: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; Hỗ trợ DN trong quá trình làm thủ tục hải quan; Tổ chức Hội nghị đối thoại DN; Tổ chức tham vấn Hải quan – Doanh nghiệp theo loại hình hoặc hàng hóa xuất nhập khẩu chủ yếu qua cửa khẩu; Triển khai phát triển đại lý hải quan; Xây dựng phát triển các doanh nghiệp ưu tiên; Đo thời gian giải phóng hàng.

Trong 7 nhóm nội dung trên, công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hải quan được đặc biệt chú trọng. Công tác tuyên truyền tập trung vào việc tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp Nghị định và các Thông tư hướng dẫn Luật hải quan liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. Việc tuyên truyền được thực hiện qua các hình thức: Tuyên truyền trên Website Cục Hải quan Quảng Ninh; Niêm yết công khai các quy định tại nơi làm thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, thông qua Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu sẽ được tuyên truyền kịp thời đến doanh nghiệp, từ cấp Chi cục đến cấp Cục.

Việc thúc đẩy và xây dựng quan hệ đối tác với Hiệp hội doanh nghiệp cũng được Cục Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện. Ngay từ đầu năm, Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức gặp gỡ, tiếp nhận thông tin về kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch thu cho sát thực tế với từng nhóm doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp nhận những thông tin khó khăn, thách thức của doanh nghiệp để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan Quảng Ninh đã sớm xây dựng các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả, nhanh chóng thủ tục hải quan, tạo thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Trong đó, nhóm giải pháp cải cách, hiện đại hóa tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu, thu hút DN đến làm thủ tục, đầu tư qua địa bàn tiếp tục được xác định là nhóm giải pháp trọng tâm hỗ trợ tăng thu ngân sách.

Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp được xây dựng, duy trì và phát triển hiệu quả, thiết thực sẽ giúp cơ quan Hải quan và doanh nghiệp cùng nhau giải quyết được các vấn đề và thách thức đặt ra./.

Theo customs.gov.vn