Hiện còn hơn 15.398 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ