Hỗ trợ giá dịch vụ công ích thủy lợi, sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác là vấn đề cử tri Hà Nam quan tâm.

Cử tri Hà Nam đề nghị ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác; quy định rõ hàng năm đối với các tỉnh, thành phố nào được hỗ trợ 100% kinh phí; được hỗ trợ 50% kinh phí và tỉnh, thành phố nào phải dành 100% kinh phí để thực hiện hỗ trợ “giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi”.

Ngoài ra, cần quy định giá trần sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho các tỉnh, thành phố thực hiện. Đối với các tỉnh, thành phố có diện tích lớn và có nhiều công ty khai thác công trình thủy lợi thì để cho tỉnh, thành phố tự quy định hệ số điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm địa hình, biện pháp phục vụ tưới tiêu công ích và dân sinh.

Bộ Tài chính cho biết, đối với giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, thực hiện theo quy định tại Luật Thủy lợi, Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/20218 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 23/7/2021 của Chính phủ về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2021, ngày 5/8/2021 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1477/QĐ-BTC về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021.

Hỗ trợ giá dịch vụ công ích thủy lợi đã có quy định cụ thể. Ảnh: TL
Hỗ trợ giá dịch vụ công ích thủy lợi đã có quy định cụ thể. Ảnh: TL

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan xây dựng trình Chính phủ nghị định quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi (thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP) cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế triển khai của các cơ quan, đơn vị. Trong đó có nội dung về hệ số quy đổi diện tích tối đa của sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để cho các đơn vị dễ thực hiện.

Đối với giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác, theo quy định tại Luật Thủy lợi, Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, Bộ Tài chính quy định và thông báo khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Do đó, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4005/BNN-TCTL ngày 29/6/2021, Bộ Tài chính đã rà soát hồ sơ phương án giá của UBND tỉnh Hà Nam và đã có Văn bản số 7928/BTC-QLG ngày 19/7/2021 đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam rà soát lại hồ sơ phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ, tránh tính trùng các khoản mục chi phí giữa sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác và sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.

Đến nay, Bộ Tài chính chưa nhận văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trên để quy định và thông báo khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác của tỉnh Hà Nam.

Đối với hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, tại Điều 13 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho các đối tượng quy định tại Điều 11 Nghị định này theo hình thức chi trả trực tiếp cho các cho các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Thủy lợi trên cơ sở nghiệm thu diện tích, khối lượng, biện pháp tưới tiêu theo giá cụ thể.

Ngân sách trung ương chi trả kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi trung ương. Ngân sách địa phương chi trả kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi địa phương.

Các địa phương sử dụng ngân sách địa phương và nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương (nếu có) để hỗ trợ các tổ chức khai thác công trình thủy lợi địa phương. Ngân sách trung ương hỗ trợ theo nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Vì vậy, việc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đã có quy định cụ thể về tỷ lệ hỗ trợ hàng năm cho từng tỉnh, thành phố./.