1. Đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh trước ngày 1/7/2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13.

2. Đối với các khoản tiền thuế nợ đến hết ngày 30/6/2020 thì được xử lý theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Cũng tại khoản 5 Điều 83 Luật Quản lý thuế quy định một trong các trường hợp khoanh nợ: “Người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề”.

Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 quy định: “Đối tượng được xử lý nợ là người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp và thuộc một trong các trường hợp phát sinh trước ngày 1/7/2020 mà không còn khả năng nộp NSNN”.

Để triển khai thực hiện các quy định, ngày 16/12/2021, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 5941/TCHQ-TXNK hướng dẫn cụ thể. Theo đó, tại điểm iii công văn nêu rõ: “Đối với khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2020 không đủ điều kiện xóa nợ theo Luật Quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13 nhưng đã quá 10 năm và bị thu hồi giấy chứng nhận DN, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề trước ngày 1/7/2020 (trước thời điểm Luật Quản lý thuế có hiệu lực) thì thực hiện khoanh nợ tiền thuế và xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019”./.