HSX cho biết, theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin định kỳ trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin về báo cáo tài chính quý trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày kết thúc quý”.

Đối với công ty niêm yết không có công ty con hoặc đơn vị kiểm toán trực thuộc; công ty niêm yết chỉ có 1 loại báo cáo phải công bố, thời hạn hoàn thành và công bố báo cáo tài chính quý I/2014 chậm nhất là ngày 20/4/2014.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm cuối ngày 21/4/2014, HSX vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính quý I/2014 của các công ty niêm yết không có công ty con hoặc đơn vị kế toán trực thuộc; công ty niêm yết chỉ có 1 loại báo cáo phải công bố.

Theo đó, danh sách các công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính gồm có: Cty CP Việt An (Mã CK:AVF), Cty CP Hòa An (Mã CK:DHA); Cty CP Vicem VLXD Đà Nẵng (Mã CK: DXV); Cty CP Cơ điện Thủ Đức (Mã CK: EMC); CtyCP Xây dựng số 5 (Mã CK: SC5). Cty CP Thủy Sản 4 (mã Ck: TS4); CtyCP vận tải biển Vinaship (Mã Ck: VNA); CtyCP Đầu tư phát triển nhà đô thị Idico (Mã Ck:UIC); CtyCP Miền Đông (Mã Ck: MDG).

Do vậy, HSX nhắc nhở các công ty niêm yết khẩn trương công bố thông tin báo cáo tài chính quý I/2014 theo đúng quy định, đồng thời kèm theo công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin./.

Hồng Quyên