10/15 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ

Nhận định về từng khu vực, sắc thuế, ông Chu Tường Anh cho biết, quý I/2021, trên địa bàn có 10/15 khoản thu, sắc thuế có số nộp ngân sách đạt trên 25% dự toán. Trong đó, một số khoản thu, sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn đạt khá như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 37,9%; thu từ khu vực DNNN địa phương đạt 39,2%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 37,8%; thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đạt 36,4%; thu tiền sử dụng đất đạt 78,8%; thu phí và lệ phí đạt 34,9%,...

doanh nghiệp
Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Bên cạnh đó, có 10/15 khoản thu, sắc thuế có số nộp tăng so với cùng kỳ, trong đó, một số khoản thu, sắc thuế có mức tăng khá cao như: khu vực DNNN trung ương tăng 27,6%; khu vực DNNN địa phương tăng 29%; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 22,1%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng gấp hơn 2 lần, thu tiền sử dụng đất tăng 79,9%; thu lệ phí trước bạ tăng 16,6%,...

Đại diện Cục Thuế Hưng Yên cho rằng, kết quả đạt được là nhờ việc kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trên địa bàn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định, vì vậy, tình hình thu NSNN trên địa bàn những tháng đầu năm duy trì ổn định tốt và khởi sắc.

Tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn thu đi đôi với hỗ trợ doanh nghiệp

Ông Chu Tường Anh chia sẻ, ngay sau khi nhận kế hoạch thanh tra, kiểm tra Tổng cục Thuế giao, cục thuế tổ chức giao nhiệm vụ đến từng đơn vị để triển khai thanh tra, kiểm tra tại các DN, tập trung chủ yếu vào khu vực DN có rủi ro cao về thuế, kiểm tra quyết toán và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Báo cáo của Cục Thuế Hưng Yên cho thấy, tính đến hết ngày 31/3/2021, cục thuế đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở NNT được 71/964 cuộc, đạt 7,4% kế hoạch. Số thuế truy thu 3,3 tỷ đồng, xử phạt 1,6 tỷ đồng; giảm lỗ 9,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1,9 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý nợ thuế, ông Chu Tường Anh cho biết, cục thuế cũng đã thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị, từng cán bộ theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế và đôn đốc các đơn vị tích cực thu nợ bằng các biện pháp theo đúng quy định. Tính đến hết tháng 3/2021, đã ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp (mẫu số 07/QLN) là 143.882 lượt thông báo; ban hành 306 quyết định cưỡng chế, trong đó, bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản là 270 quyết định, bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng là 36 quyết định; thực hiện công khai thông tin các DN chây ỳ, không chấp hành pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng là 2.941 lượt người nợ thuế.

Song song với đó, đơn vị cũng tập trung thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14, Thông tư số 69/2020/TT-BTC, tính đến hết tháng 3/2021, cục thuế đã khoanh nợ cho 1.679 NNT với số thuế khoanh là 485,6 tỷ đồng, xóa nợ tiền phạt chậm nộp cho 559 NNT với số tiền là 31,3 tỷ đồng. Cục Thuế Hưng Yên đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xoá nợ tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Văn Tuấn